Tuesday, 04/10/2022 - 05:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Châu

KẾ HOẠCH Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của trường Mầm non Lương Châu

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

 Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

của trường Mầm non Lương Châu

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Trường mầm non Lương Châu xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao đạo đức nhà giáo đồng thời chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT, quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;              

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; ban hành quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của đơn vị tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, của trường.

Tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nội dung có liên quan về quyền và nghĩa vụ của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong: Luật Cán bộ công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức; luật phòng, chống tham nhũng; điều lệ nhà trường và quy định có liên quan:

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Quy định pháp luật về tiếp công dân: Luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo.

         Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh phải có ý thức nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến các hành vi vi phạm đạo đức.

Tăng cường kiểm tra nề nếp, kỷ cương trong nhà trường; xử lý giáo viên, nhân viên, có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các hình thức tổ chức:

Hiệu trưởng triển khai, phổ biến kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo đến toàn thể giáo viên, nhân viên của trường.

Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đạo đức nhà giáo qua các hình thức truyền thông, sinh hoạt, họp hội đồng giáo viên.

Thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo do hiệu trưởng làm trưởng ban.

Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học; rà soát bổ sung nội dung thực hiện trong quy chế hoạt động của nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hằng năm theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo viên, nhân viên về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo, kiến thức pháp luật, quy định của ngành, trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện nề nếp, kỷ cương trường học.

Đối với những trường hợp giáo viên vi phạm, tùy theo mức độ và quy định của pháp luật liên quan xử lý.

Tổ chức tuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đạo đức nhà giáo, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh qua hội họp, hội thi.

2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

Cán bộ quản lý, đặc biệt người đứng đầu phải gương mẫu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nề nếp, kỷ cương trường học; có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức.

Giáo viên, nhân viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh.

Đặc biệt, các thầy giáo, cô giáo phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của trường mầm non Lương Châu. Các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

 

Nơii nhận:

- GVNV trường;

- Lưu: VT.       

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thức

Tác giả: Trường Mầm non Lương Châu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 734
Năm 2022 : 7.115