Tuesday, 04/10/2022 - 05:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lương Châu

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

V/v  phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

năm học 2022-2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG CHÂU

          Căn cứ thông tư liên tịch 06/2015/TT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định về danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

  Căn cứ Thông tư  số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế, khả năng, năng lực các cá nhân của đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2022-2023 như sau:

(Có bảng phân công, kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng được quy định tại Điều lệ trường mầm non và quy chế làm việc của nhà trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                          

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                   

 

                   

               Nguyễn Thị Thức 

 

 

 KẾ HOẠCH

Về cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

( Thời điểm tháng 9/2022)

 

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tình hình thực tế năm học 2022 – 20223 của nhà trường;

Căn cứ vào năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường,

Trường mầm non Lương Châu xây dựng kế hoạch về cơ cấu tổ chức nhà trường và  phân công nhiệm vụ cho CBGV, NV như sau:

II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhà trường gồm: 1 Chi bộ, 1 tổ chức Công đoàn, 1 Chi đoàn thanh niên, 3 tổ và có nhiệm vụ cụ thể như sau:

Chi bộ: Thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Tổ chức công đoàn: Tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tổ chức thực hiện theo Điều lệ Đoàn.

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ trường mầm non

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CÁ NHÂN

  1. Nguyễn Thị Thức

* Cương vị là Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ- Phụ trách chung tất cả các công việc trong nhà trường.

Chịu trách nhiệm trước phòng  GD&ĐT Sông Công, UBND phường Châu sơn về quản lý nhà nước về giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ của người Hiệu trưởng theo điều lệ của trường mầm non.

Chịu trách nhiệm trong sự duy trì và hoạt động của trường

Mỗi tuần thực hiện nghiêm túc 2h trực tiếp trên lớp: Tổ chức hoạt động ngày thứ 5 hàng tuần Hoạt động học và trực trưa

- Công tác tổ chức - Công tác thi đua-  Công tác tài chính.

- Các cuộc vận động của ngành.

- Chịu trách nhiệm công tác thu chi tài chính, kiểm tra giám sát các hoạt động có liên quan.

- Quản lý, kí kết, nhậm thực phẩm bếp ăn bán trú

- Phụ trách công tác phổ cập, Kiểm định chất lượng, trường chuẩn QG

- Giám sát các công việc của Phó hiệu trưởng khi được phân công.

- Chỉ đạo, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Chi bộ

* Cương vị là: Phó hiệu trưởng

- Thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ của người Phó hiệu trưởng theo điều lệ của trường mầm non.

- Lập kế hoạch chuyên môn, kế hoạch giáo dục

- Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn của CBGV.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đúng theo quy định 4h/tuần

- Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của CBGV.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn của giáo viên …

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, phổ cập GD

- Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Các nhiệm vụ khác khi phân công.

- Kiểm tra chất lượng ATTP hàng ngày, công tác vệ sinh bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra cổng thông tin điện tử, phần mềm Emis, công tác phòng chống dịch

2. Dương Thị Hải Yến – GV, Chủ tịch Công đoàn , Tổ phó tổ 1

- Lập kế hoạch Công đoàn trình Bí thư Chi bộ duyệt.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

- Xây dựng biểu điểm thi đua của nhà trường theo từng đợt thi đua trong năm học. Báo cáo và sơ kết theo đúng quy định.

- Chăm lo đời sống và quyền lợi của thành viên công đoàn.

- Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào của công đoàn ngành.

- Dạy lớp 5 Tuổi A1 đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi A1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Phối hợp tổ trưởng  xây dựng kế hoạch chương trình của tổ. Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CSGD trẻ của các thành viên trong tổ. Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong tổ.

- Tổ chức họp tổ theo đúng điều lệ. Làm các loại báo cáo của tổ và báo cáo về trường đúng quy định.

3. Trần Thị Ly – GV, Tổ trưởng tổ 2

 - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình của tổ chuyên môn 2. Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

 Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CSGD trẻ của các thành viên trong tổ. Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong tổ. Đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị. Tổ chức họp tổ theo đúng điều lệ. Làm các loại báo cáo của tổ và báo cáo về trường đúng quy định.

Thực hiện công tác điều tra phổ cập Tổ dân phố 3

Dạy lớp 3 tuổi C2 đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi C2 (ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Phụ trách tiêu chuẩn 2 Kiểm định chất lượng GD

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Ma Thị Kim Tuyến – GV, Tổ trưởng tổ 1

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình của tổ chuyên môn 1. Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

 Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CSGD trẻ của các thành viên trong tổ. Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong tổ. Đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị. Tổ chức họp tổ theo đúng điều lệ. Làm các loại báo cáo của tổ và báo cáo về trường đúng quy định.

Thực hiện công tác điều tra phổ cập tổ dân phố 7

Dạy lớp 5 tuổi A2 đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi A2 (ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Phụ trách tiêu chuẩn 1 Kiểm định chất lượng GD

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. Đỗ Thị Bích – Tổ phó tổ 2, GV

Phối hợp tổ trưởng  xây dựng kế hoạch chương trình của tổ. Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CSGD trẻ của các thành viên trong tổ. Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong tổ.

Tổ chức họp tổ theo đúng điều lệ. Làm các loại báo cáo của tổ và báo cáo về trường đúng quy định.

Thực hiện công tác điều tra phổ cập tổ dân phố 6

Dạy lớp 5 tuổi 3C1 đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 3 tuổi C1 (ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Phụ trách tiêu chuẩn 1 Kiểm định chất lượng GD

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6.  Đào Thị Nhung: GV

Dạy lớp 4 tuổi B1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 4 tuổi B1 ngày trực tùy tình hình thực tế.

Thực hiện công tác điều tra phổ cập Tổ 8

- Phụ trách tiêu chuẩn 3 Kiểm định chất lượng GD

7.  Nguyễn Thị Minh Thương: GV

Dạy lớp 4 tuổi B1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 4 tuổi B1 ngày trực tùy tình hình thực tế.

Thực hiện công tác điều tra phổ cập Tổ 6

- Phụ trách tiêu chuẩn 2 Kiểm định chất lượng GD

8. Nguyễn thu Hà - Y tế trường học, Tổ trưởng tổ VP

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình của tổ văn phòng. Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác của các thành viên trong tổ. Tham gia đánh giá xếp loại thành viên trong tổ. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong tổ.

Tổ chức họp tổ theo đúng điều lệ. Làm các loại báo cáo của tổ và báo cáo về trường đúng quy định.

- Làm công y tế trường học, kiêm công tác văn thư, thủ quỹ

- Kiêm nhiệm chứng từ ăn

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 9. Đồng chí: Hồ Thị Thuỳ Giang: Kế toán

- Chịu trách nhiệm theo đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán

- Kiêm nhiệm công tác văn thư

10. Chu Thị Thiệp - GV

Dạy lớp 2 tuổi D2, thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 2 tuổi D2 ngày trực tùy tình hình thực tế

- Điều tra, nhập dữ liệu phổ cập tổ dân phố 5

- Phụ trách tiêu chuẩn 5 kiểm định giáo dục

11. Vũ Thị Phương Anh – GV, BTĐTN

- Dạy lớp 3 tuổi C2 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 3 tuổi C2 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Điều tra, nhập dữ liệu phổ cập tổ dân phố 2

- Phụ trách tiêu chuẩn 4 kiểm định giáo dục

- Kiêm nghiệm công tác BTĐTN

- Lập kế hoạch hoạt động chi đoàn trình bí thư chi bộ duyệt.

- Triển khai và tham gia  đầy đủ các hoạt động đoàn các cấp.

12. Đỗ Thanh Thuỷ - GV

- Dạy lớp 4 tuổi B2 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 4 tuổi B2 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Điều tra, nhập dữ liệu phổ cập tổ dân phố 4

- Phụ trách tiêu chuẩn 1 kiểm định giáo dục

13. Phạm Thị Quyên- GV HĐ

- Dạy lớp 5 tuổi A1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi A1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

14. Nguyễn Thị Hương – GV HĐ

- Dạy lớp 5 tuổi A1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi A1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

15. Vũ Thị Chín - GVHĐ

- Dạy lớp 4 tuổi B2 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 5 tuổi A1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

16. Chu Thị Tho - GVHĐ

- Dạy lớp 3 tuổi C2 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 3 tuổi C2 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

17. Trần Thị Vân Kiều - GVHĐ

- Dạy lớp 3 tuổi C1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 3 tuổi C1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

18. Dương Thị Hạnh- GVHĐ

- Dạy lớp 2 tuổi D2 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 2 tuổi D2 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

19. Nguyễn Thị Khuyên

- Dạy lớp 2 tuổi D1 thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ khi được phân công đảm bảo thời gian đủ 8h/ 1 ngày

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 2 tuổi D1 ( ngày trực tùy tình hình thực tế)

20. Trần Thị Hoa - GV

- Dạy lớp 3 tuổi C1 thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định tại điều lệ trường mầm non.

- Phân công đồng chí làm thêm giờ ( Trực trưa) tại lớp 2 tuổi D1 (ngày trực tùy tình hình thực tế)

- Chịu trách nhiệm phần mềm ăn

*  Nhóm nhân viên nuôi dưỡng gồm: 4 đồng chí thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên nuôi dưỡng

* Nhóm nhân viên bảo vệ, vệ sinh gồm 2 đồng chí:

Có trách nhiệm làm công tác bảo vệ tài sản, con người, công tác an ninh như trong HĐLĐ

Vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh

Phân công giáo viên, nhân viên cụ thể theo từng lớp ( theo bảng phân công đính kèm).

Yêu cầu các đồng chí khi được điều động phân công thì phải nghiêm túc thực hiện.

Trong năm học nếu có sự thay đổi về nhân sự thì sẽ có phân công cụ thể theo từng thời điểm.

Trên đây là cơ cấu và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022 – 2023 của trường mầm non Lương Châu, BGH triển khai tới các tổ và cá nhân trong toàn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(bc);

- Lưu các tổ, VT. 5b.

 

 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Thức

Tác giả: Trường Mầm non Lương Châu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 734
Năm 2022 : 7.115